תקנון קבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק - "הארגון הישראלי לרב להב"


להלן כללי ההתנהגות וההסכמות הנהוגים בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק של הארגון הישראלי לרב להב להלן "הקבוצה" כל חבר יקבל את כל הסיוע האפשרי ללא יוצא דופן ובכל שאלה גם בדרך אישי וגם בדרך קבוצתית. על כל חבר חייב להיות רשום עם שם פרטי ותמונה עדכנית - כך נוכל להיות קבוצה אמינה ואיכותית. כל חבר שיתבטא במילים פוגעניות ואו בהעלאת תוכן המנוגד להוראות כללי הקבוצה יוסר מידית ללא התראה. מנהלי הקבוצה רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות הקבוצה,
וכן להפסיק את הפעלת הקבוצה באופן זמני או לצמיתות. הכללים פונים לנשים וגברים כאחד אין לשנות את שם הקבוצה או את תמונת הפרופיל אין לדון ואו לשלוח נושאים פוליטיים חבר בקבוצה מתחייב שלא לפרסם ו או להעלות ואו להציג בקבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו או עמדה ו או תוכנה ו או תוכן כלשהו לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב שהינו שקרי ו או פוגעני ו או מטעה ו או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ואו שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא כגון, בין היתר, תוכן בעל אופי מיני, הפליה פסולה, תוכן גזעני, איומים וכיו"ב. אין להעתיק ואו לשכפל ואו להעביר לאחר ו או לשדר ו או לפרסם את התוכן של קבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ו או כל חלק מהם. אין להשתמש בקבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ואו בכל חלק מהן לצורך הפצת מכתבי שרשרת. אין להשתמש בשם הקבוצה עברית ולועזית ואו בלוגו הקבוצה ללא אישור מראש ובכתב מהנהלת הארגון הישראלי לרב להב. תוכן ההודעות ניתן לשלוח בקבוצה אך ורק דברים הקשורים לנושא הספורט פנאי רב להב רחפנים, ובכלל זה, בין היתר, מפגשים, אירועים, התייעצויות ושאלות בנושא. המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו או מטעמם לקבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק. חבר אשר רשם משהו פוגעני נגד הארגון יהיה חשוף לטבעה .
קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ו או ממנהליה אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו או בקשר עם תוכן קבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק
ואין מהם אחראי לנכונותו ו או איכותו ו או דיוקו ו או עדכניות של מידע ו או נתון ו או המלצה ו או הצעה כלשהם הכלולים בו ו או פרסומים ו או מקורות חיצוניים אשר קבוצת הווטסא, טלגרם, פייסבוק מכילות קישור אליהם וכל מידע ו או פרט ואו נתון הכלול בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק באופן כלשהו ו או נובע מהן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לכל חבר בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק והוא מסכים לכך, כי כל השתתפות במפגש ו או טיול ו או ישיבה ו או כל פעילות אחרת שמתבצעים ומתגבשים על ידי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ו או על ידי צד ג' כלשהו נעשים על אחריותו הבלעדית בלבד ולא יהיו לכל משתתף כאמור כל דרישה ו או טענה ו או תביעה ו או כל זכות אחרת כלפי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ממנהליה.
קבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק עשויה להכיל פרסומים ו או הצעות ו או הטבות של צדדים שלישיים ובכלל זה נותני שירותים.
מובהר כי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב או ממנהליה אינם אחראים לפרסומים ו או להצעות ו או לשירותים ו או להטבות אלו והאחריות הבלעדית בגינם לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.
הצפייה והשימוש בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק ובתוכנו, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהינה לו כל דרישה ו או תביעה ו או טענה כלפי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ו או מי ממנהליה ו או מי מטעמם בקשר עם השימוש בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק ו או הוראות אלו. חברי הקבוצה מסכימים לקבל הודעות הזמנות דיורים בקבוצה ולדואר האלקטרוני. הארגון הישראלי לרב להב הארגון הישראלי לרב להב רשאי לעשות שימוש בכל תוכן הנמצא בקבוצת שבבעלותו
ולא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעילת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ו או מטעמה. מעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו או בתכניו, הנכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר. הווטסאפ, טלגרם ,פייסבוק מופיע תוכן גולשים שמקורו במשתמשים. בהקשר זה מובהר וידוע למשתמשים והם מסכימים כי בשום אופן והם לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעילת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ו או מי מטעמה ו או ממשתמשים אחרים באתר, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים שהם מעבירים לאתר ועצם משלוח התכנים מהווה הסכמה לתנאי מקדימם למשלוח תוכן גולשים לאתר.
תקנון "הארגון הישראלי לרב להב"


תקנון "הארגון הישראלי לרב להב" מעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו או בתכניו, הנכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר. המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים. על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו.​​ יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי לרב להב שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם. יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום בו. הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין עד 25 ק"ג זכאים לבקש רחפן (רב להב) למבחן המעשי עבור מבחן אחד בלבד במידה ואין לו כלי מתאים למבחן המעשי (עד תום המבחן). אם נכשל התלמיד בבחינה, לא יהיה מחוייב הארגון הישראלי לרב להב להעניק רחפן לבחינה המעשית חוזרת. הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין ופתיחת מחולל המבחנים יכול לבטל את הרישום עד 48 שעות שלאחר הרישום על התלמיד לבדוק את כל הזכויות והחובות לביצוע רישוי היתר מטיס לא תהייה טענה כלפי הארגון או מי ממנהלה לכל הקשור לזכויות והחובות התלמיד כפי שנדרש בתפיסת רישוי כלפי רשות התעופה האזרחית הרישום יהיה פתוח לזמן מוגבל בלבד עד למילוי מכסה שנקבעה ע"י הארגון ולפי שיקול דעתה
מועמד שהתקבל ושילם למימוש הקורס אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הארגון הישראלי לרב להב כמפורט להלן: המבטלים עד יום עסקים יזוכו במלוא סכום. המבטלים לאחר יום עסקים יזוכו במחצית מסכום. למבטלים לאחר יום העסקים השני לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה.
ידוע לי כי הארגון רשאי לעשות שימוש ולנהוג מנהג בעלים בכל הקשור באירועים / מפגשים / הדרכות לרבות הצילומים בהם אופיע, ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר לרבות קידום הארגון, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי הארגון או מטעמה בעניין זה.
לא תהיה שום תביעה או טענה כלפי הארגון או מטעמה לאופן הלימוד והעברת הידע והבטיחות בנושא הנלמד. מטרת הארגון הינה להקנות ידע על מותר ואסור בתחום הכטב"מ ומתוך ידע שנילקח מרשות רשות התעופה האזרחית (רת"א)
​ואינו מקנה את אופי ההטסה של החברים בארגון.​ חברי הקבוצה מסכימים לקבל הודעות הזמנות דיוורים בקבוצה ולדואר האלקטרוני. אני הח"מ מצהיר בזאת כי :​ מצבי הבריאותי, הגופני והנפשי, מאפשר לי להפעיל כלי טיס מוטס מסוג "רב להב" בבטחה וכי לא ידוע לי על פגם בבריאותי הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. אני מתחייב שלא להטיס רב להב אם יחול שינוי במצבי הבריאותי העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. הטסת רחפן היא באחריות הבלעדית של המטיס. "לא תהיה לי או לכל צד אחר הקשור בי טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד הארגון או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות, ארועים, פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית. ידוע לי כי האחריות לכל נזק הנובע באופן ישיר או עקיף לי, לרכושי או לצד ג' ורכושו הוא באחריותי הבלעדית כולל אחריותי לשאת בנזק באופן ישיר או באמצעות ביטוח שאוכל לרכוש.
תהליך הרשמה: חובות וזכויות


תהליך הרשמה: חובות וזכויות חובה על כל תלמיד לפני ביצועה רישום ותשלום לבדוק זכויות וחובות המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים. על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו. בסיום הלימוד המפעיל יקבל תעודת הסמכה למטיס מוסמך ברב להב מטעם הארגון. יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם. לאחר תהליך ההרשמה יש לשלוח אלינו במייל תמונת פספורט לצורך הנפקת תעודת חבר נא להעלות תמונה עם שם ומשפחה שלכם שנוכל לזהות אתכם tfasim@icd.org.il יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום
הצהרה


דמי ההרשמה ודמי חבר אני הח"מ מצהיר בזאת כי: מצבי הבריאותי, הגופני והנפשי, מאפשר לי להפעיל כלי טיס מוטס מסוג "רב להב" בבטחה וכי לא ידוע לי על פגם בבריאותי הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. אני מתחייב שלא להטיס רב להב אם יחול שינוי במצבי הבריאותי העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. הטסת רחפן היא באחריות הבלעדית של המטיס . "לא תהיה לי או לכל צד אחר הקשור בי טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד הארגון או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות, ארועים, פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית. ידוע לי כי האחריות לכל נזק הנובע באופן ישיר או עקיף לי, לרכושי או לצד ג' ורכושו הוא באחריותי הבלעדית כולל אחריותי לשאת בנזק באופן ישיר או באמצעות ביטוח שאוכל לרכוש.
חובת מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ זה- רישיון אוויר


חובת מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ זה- רישיון אוויר מטיסים הרשומים תחת ספר זה, אשר עברו את כל ההדרכה הנדרשות לספר עזר מבצעי של הארגון הישראלי לרב להב . רישומים תחת ספר עזר מבצעי של הארגון מתחייב למלות אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר זה על המפעיל בעל היתר חובה לדוויח למנהל הארגון על כל תאונה או כל אירוע היוצאה מהכלל (חריג). על המפעיל בעל היתר חובת מעבר הדרכה אחד לרבעון למעבר על תוכנית רעינון על המפעיל המטיס בעל היתר יש להציג חובת ביטוח לפי דרישת החוק על בעל ההיתר חובה להציג ביטוח בצמוד להיתר על בעל היתר חובת עשית ביטוח על המטיס לדאוג לביטוח צד ג' למטרת הטסה בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה, שינוי בראותי, מצב כלי התעופה שברשותו, ההטסה תתבצע באחריות המטיס בלבד מפקד ההטסה על המפעיל בעל ההיתר חובה לדווח למנהל הארגון על כל תוכנית טיסה וקבלת אישורים נדרשים לביצוע טיסה מסחרית
052-5076677 052-5076644 בקשת טיסה

טפסים ניתן לשלוח למייל tfasim@icd.org.il אחריות לרשומים ופועלים תחת ספר זה הפעילות בנושא וכל הקשור בה הינה על אחריות כל אדם העוסק בו, לעצמו בלבד. הארגון הישראלי לרב להב והגופים השייכים לו, בעלי התפקידים בו, חבריו או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליו אינם ולא יהיו אחראים לשלומו של העוסק בספורט או מסחרי הנפגע בדרך כלשהי עקב פעילות זה. רישום תחת מפעיל אווירי לבעלי היתר מטיס כטב"מ. רשימה אשר תתעדכן מידי פעם לפעם ע"י הארגון הישראלי לרב להב (חל"צ) לכל הפועלים תחת מפעיל אווירי לספר עזר מבצעי זה אשר כל מטיס מתחייבים לפעול לפי סע"מ זה ולפי חוק הטיס
הסכם נוהל ביטולים


 1. כל הטסה הינה באחריות המטיס.
 2. בשטח ההטסה יש לפעול אך ורק על פי הוראות המדריך.
 3. הרישום הינו לקבלת שעות הדרכה/הטסה (שעת הטסה/הדרכה להלן – "שעת הדרכה". שעת הדרכה בשטח יקרא להלן – "מפגש מעשי") בהתאם לתפיסת הרישוי של רשות התעופה האזרחית (להלן- "רת"א") ובהתאם לספר עזר אוירי של הארגון הישראלי לרב להב.
 4. לעניין הסכם זה, שעת הדרכה יכול להיות שעת הדרכה עיונית או מעשית או שניהם יחדיו למשך 45 דק' מצטבר או בהתאם לזמן סוללה מלאה אחת של כלי הטיסה (הרב להב) לפי העניין.
 5. כל מי שתואם לו מפגש מעשי ולא הגיע למפגש המעשי ו/או לא נתן הודעה על ביטול הגעתו עד 48 שעות קודם לכן – יחשב הדבר כאילו ההדרכה ניתנה לו והוא ידרש לשלם עבור אותם שעות ככל שיבקש לתאם מפגש מעשי נוסף להשלמת אותם שעות. בכדי להסיר ספק – שעות אלו, שלא בוצעו, לא יכללו במסגרת שעות הטיסה וההדרכה הנדרשות ע"י רת"א עפ"י תפיסת הרישוי והנרשם ידרש בכל מקרה להשלים שעות אלו ומפגש מעשי כנגד תשלום נפרד.
 6. נרשם שידרש למפגש מעשי נוסף ו/או שעות הטסה נוספות בכדי לעמוד במכסת שעות הטסה לפי תפיסת הרישוי של רת"א בשל היעדרותו יחויב בתשלום בסך 220 ₪ לכל שעת הדרכה/הטסה נוספת או מפגש מעשי נוסף.
 7. אנו ממליצים לנרשמים להגיע לכלל השיעורים שתואמו להם בכדי לחסוך חיובים אלו.
 8. נרשם שנכשל במבחן מעשי (מעל 4 ק"ג), ונדרש לשיעורים חוזרים יחויב בתשלום בסך 350 ₪ לכל מפגש מעשי.
 9. בגין מבחן מעשי ראשון לא יחויב הנרשם בעלות נוספת. נרשם שנדרש לכלי לצורך מבחן מעשי חוזר יחויב בתשלום בסך 550 ₪.
 10. יובהר כי מפגש מעשי או הטסה הכוונה לטיסה בכלי רב להב בהתאם לבחירת הארגון הישראלי לרב להב והינה בהתאם לזמן טיסה עם הכלי עם סוללה מלאה אחת (בכלים המופעלים ע"י 2 סוללות במקביל הרי טיסה עם 2 סוללות מלאות במקביל).
 11. נרשם אשר זומן למפגש מעשי יתן אישורו להגעה בתוך 24 שעות למעט זימונים שינתנו עד יום לפני מועד ההטסה שאז הנרשם יתן אישורו להגעה בתוך 2 שעות מהזימון. נרשם שלא אישר הגעתו למפגש המעשי – לא יחשב הדבר כרישום להטסה ולא יקבל הטסה באותו יום.
 12. כלל התשלומים יבוצעו מייד עם דרישה וטרם קבלת קיום המפגש המעשי או השירות הנדרש.

עקבו אחרינו

 • whatapp icon
 • Black YouTube Icon
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

סניפים

יד חרוצים 27, נתניה

שדרות התמרים 55, אילת

יחזקאל רבינזון 10, פתח תקווה

אימייל

טלפון

052-5076677

@כל הזכויות שמורות לארגון הישראלי לרב להב

צור קשר