top of page

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר המקוון של ״הארגון הישראלי לרב להב״ בכתובת, www.icd.org.il השייך לחברת הארגון הישראלי לרב להב, ח.פ. (להלן: ״החברה״)

1.2 כותרות תקנון זה הן לצרכי נוחות בלבד ואין להסיק מהן כל מקנה לגבי פרשנות תקנון זה.

1.3מטעמי נוחות בלבד, התקנון מנוסח בלשון זכר וכל האמור בו, יש לראותו גם כמתייחס ללשון נקבה.

1.4הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש באתר, לרבות רכישות וכל פעולת גלישה, וכל העושה שימוש כלשהו באתר זה, מביע הסכמתו לנהוג לפי תקנון זה ותנאיו, ומצהיר כי קרא את התקנון וקיבלו.

1.5 כל העושה שימוש באתר זה, לא יבוא בכל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, מלבד בנושאים הקשורים בהפרת התחייבויות החברה כלפיו על פי תקנון זה.

1.6 לחברה שמורה הזכות לשנות ולעדכן תקנון זה ותנאיו, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך, וכל המשתמש באתר, מאשר בעצם שימושו באתר, כי הוא דואג להתעדכן בתנאיו המשתנים של התקנון בכל שימוש.

1.7 המשתמש מסכים בעצם שימושו באתר, כי רשומות הנשמרות במחשבי ושרתי החברה, בדבר הפעולות שביצע המשתמש באתר או דרכו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

1.8 המשתמש מצהיר ומאשר כי השימוש שיעשה באתר, ייעשה למטרות וצרכים פרטיים בלבד, ולא יעשה כל שימוש באתר או בתכניו, למטרות מסחריות. לרבות, לא ישכפל, לא יעתיק, לא ישנה, לא יתקן, לא ישדר, לא יציג, לא יפרסם בכל דרך שהיא, לא יפיץ את האתר ותכניו, לא יעביר או ימכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

1.9 המשתמש מצהיר ומאשר לא לבוא בטענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד החברה או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות אירועים פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית.

1.10 המשתמש מצהיר ומאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש ולנהוג מנהג בעלים בכל הקשור באירועים / מפגשים / הדרכות לרבות הצילומים בהם אופיע, ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר לרבות קידום הארגון, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי הארגון או מטעמה בעניין זה.

1.11 אין נפקא מינה באשר לתנאי השימוש ולתקנון האתר, אם השימוש ו/או הגלישה באתר נעשה באמצעות מחשב נייד או נייח, טלפון חכם, טאבלט או כל אמצעי תקשורת ממוחשב אחר, ובין אם באינטרנט או באמצעי תקשורת אחר.

2. כשרות לבצע רכישות באתר: 

2.1 רק המשתמשים העונים על כל התנאים המצטברים הבאים, יהיו זכאים לבצע רכישות באתר:
2.1.1 המשתמש ומבצע הרכישות באתר יהיה בן לא פחות מ-18.
2.1.2 המשתמש ומבצע הרכישות באתר יהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.3 ברכישות שתבוצענה באמצעות כרטיס אשראי, תידרש הסכמת בעל הכרטיס לבצע באמצעותו רכישות באתר.

2.2 משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם לאמור בתקנון זה.

2.3 לחברה שמורה הזכות למנוע ו/או לבטל רכישות שבוצעו על ידי משתמשים באתר, שהתנהגותם מפרה את תנאי תקנון זה ו/או פוגעת בהתנהלותו או הפעלתו התקין של האתר ואינה הולמת.


3. שירותים ושימושים באתר: 

3.1 בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים, אירועים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות בתכנים באתר, ליצור "סל קניות" המפרט את רשימת המוצרים המועדפים על המשתמש, וכן לרכוש מוצרים ולהירשם לקורסים.
 

3.2 בכפוף לאמור להלן, המשתמש יכול לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או וואטסאפ.
 

3.3 המשתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זה ורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו.
 

3.4 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות החברה יכולים לעשות שימוש בתוכן זה.
 

3.5 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר.
 

3.6 המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, מלבד שימוש באתר בהתאם לאמור בתקנון זה.
 

3.7 החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי האתר /או התקנון ,כפי ששונו.
 

3.8 החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר - כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

4. קניין רוחני: 

 

4.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, התוכן ותיאורי המוצרים, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 

4.2 אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לקדם, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן, או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בבסיס הנתונים, רשימות המוצרים או בפרטים אחרים בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, ואין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, ללא קבלת רשות מפורשת מהחברה מראש ובכתב.
 

4.3 מותר למשתמשים לשתף את עמוד הבית של האתר באמצעות קישור, אולם החברה תהיה רשאית לדרוש ממשתמש ששיתף כל תוכן שהוא מהאתר, בין אם באמצעות לינק או שלא באמצעות לינק, להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה של החברה פוגע באינטרסים שלה או בקניינה, אף אם לא הייתה בכך הפרה של הוראות תקנון זה.
 

4.4 שם החברה וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, סימני לוגו, רשומים או לא, הם רכוש החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. עריכתם והצגתם היא זכותה הבלעדית של החברה, ושימוש בקניינה של החברה על פי סעיף זה, יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד, או בכפוף להסכמת החברה בכתב ומראש.
 

4.5 עשיית שימוש בסימן מסחרי או עיצוב מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים ובתמונות באתר, המהווים קניים רוחני מוגן, היא אסורה.

 

 

5. רכישת מוצרים וקורסים באתר:
 

5.1 משתמש העומד בתנאי הכשרות לעיל, יוכל לרכוש מוצרים וקורסים באמצעות האתר (להלן: "הלקוח״).
 

5.2 רכישת הקורסים והתשלום בעדם (להלן: "הרישום"), יתבצעו לאחר שהלקוח בחר קורס אחד או יותר, בחר ובדק את תנאי הקורס וכן שזה הקורס הרלוונטי עבורו.
 

5.3 לאחר בחירת הקורס המבוקש, הלקוח יתבקש למלא טופס פרטים להזמנה ובו ימלא את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים הבאים: דוא"ל, שם פרטי ומשפחה, מס' ת.ז. מס' טלפון, תאריך לידה, כתובת מלאה, הערות ומידע (במידה וקיים צורך) ואת פרטי אמצעי התשלום.
 

5.4 אמצעי התשלום באמצעותם ניתן לבצע הזמנה דרך האתר הם: כרטיסי אשראי.
 

5.5 מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 

5.6 ללא מילוי פרטים בשדות החובה בטופס, לא תתאפשר ביצוע ההזמנה.
 

5.7 מידע נוסף על ביצוע ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי:

5.7.1 בתשלום בכרטיס אשראי, החברה לא תשמור את כל נתוני אמצעי התשלום במערכותיה, אלא 4 הספרות האחרונות שלו בלבד, אשר ישמשו לצורך ביצוע ההזמנה הספציפית.

5.7.2 לאחר הזנת הפרטים בטופס ההזמנה ולחיצה על כפתור "רכישה" או "תשלום", המערכת תאמת פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.

5.7.3 אם ההזמנה תידחה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תתבצע. כמו כן, במקרה כזה, החברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך.

5.7.4 אם ההזמנה תאושר, יקבל הלקוח דוא"ל לכתובת שהזין בטופס ההזמנה והודעה זו תהווה "אישור הזמנה".

5.7.5 החברה תהיה רשאית לא לאשר הזמנה גם לאחר אישור תשלום בגינה, אם המוצר אינו קיים במלאי או אזל בין ביצוע ההזמנה לאישורה (והלקוח לא יחוייב), וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך.
 

5.8 לחברה שמורה הזכות לעדכן את מחירי הקורסים, המבצעים ועלויות המשלוח באתר מעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת, וכן להפסיק מבצעים, הטבות והנחות באתר, לשנותם או להחליפם גם כן ללא הודעה. המחיר שישולם על ידי הלקוח עבור ההזמנה והמשלוח, יהיה המחיר המעודכן באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 

5.9 החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה באתר, כולה או חלקה, של קורס מקצועי, במקרים בהם עולה לאחר ביצוע ההזמנה כי המשתמש שנרשם לקורס מקצועי כאמור אינו יכול להשתתף בו מסיבה שהיא, כגון (ומבלי שהדבר יהווה רשימה סגורה) במקרים הבאים:

 

5.9.1 המשתמש אשר נרשם לקורס מסוים אינו עומד בקריטריוני הסף הנדרשים להשתתפות בו

5.9.2 לא נרשמו משתתפים בכמות המינימאלית הנדרשת לשם פתיחתו של קורס מסוים

5.9.3 כמות הנרשמים לקורס מסוים עולה על הכמות המקסימלית האפשרית למשתתפים באותו הקורס.
 

5.10 לחברה שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם.
 

5.11 מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע"מ.
 

5.12 מדיניות החברה קובעת כי לקורס שנרכש באתר ישנה הגבלת זמן בעניין ליווי החברה של עד חצי שנה מיום הרכישה.
 

5.13 מחולל המבחנים נשאר זמין עד שנה וחצי מיום הכניסה הראשונית למערכת.
 

5.14 כל איחור מעבר עלול לגרור תוספת תשלום בסך של 800 ש״ח לחידוש התמיכה של הארגון למשך שנה נוספת.
 

5.15 בשאלות לגבי המוצרים והקורסים המוצגים באתר האינטרנט, לפרטים נוספים או לתלונות בקשר לאתר, למוצרים הנמכרים בו, לפעילותו ולאופן ביצוע ההזמנות, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בין הימים א'-ה' ובין השעות 9:00-18:00, באחת מהדרכים הבאות, ולציין בכותרת הפנייה "עבור שירות לקוחות״:

5.15.1 בדוא"ל: office@icd.org.il

5.15.2 טלפונית למספר: 052-5076677

6. ביטולים

 

6.1 במידה שרכשת מאתנו באמצעות האתר מוצרים או שירותים בנסיבות בהן חל חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן)” ומדובר ב”עסקת מכר מרחוק” על פיו, הנך זכאי על פי דין לבטל את העסקה, באמצעות מסירת הודעה בכתב למפעילי האתר, בהתאם לאמור להלן (התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת):

6.1.1 ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך בכתב בנוגע לתנאי ההתקשרות, לפי המאוחר מבניהם.

6.1.2 ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 

6.2 למען הנוחות, להלן פירוט דרכי ביטול והזמנה ויעילות הביטול:
 

6.2.1 על משתמש המעוניין לבטל עסקה שבוצעה באתר על פי האמור לעיל בסעיף זה, לעשות זאת בכתב באמצעות פנייה לאמצעי הקשר שצוין בדף הרלבנטי באתר לאותו מוצר או שירות, ככל שצוין. לא צוין אמצעי קשר כאמור, יפנה המשתמש בכתב לאחד או יותר מאמצעי הקשר המפורטים להלן:

6.2.1.1 בדוא"ל: office@icd.org.il

6.2.1.2 טלפונית למספר: 052-5076677

6.2.1.3 יש לכלול בבקשה את פרטי המשתמש, כולל שמו ומספר תעודת הזהות שלו, ופרטי ההזמנה הרלבנטיים.
 

6.2.2 תוך 14 ימים לאחר קבלת הודעת אישור על ביטול ההזמנה, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו, כאשר ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש״ח, הנמוך מביניהם ממחיר ההזמנה או חלקה שבוטל.
 

6.2.3 ביטול הזמנה של מוצר לאחר מסירתה ללקוח – לאחר אספקת ההזמנה ללקוח, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, תוך 14 יום ממועד אספקתה, באמצעות הודעה לחברה באמצעים המפורטים בסעיף 6.2.1 לעיל.​

6.2.4 בכפוף לכך שהפריט המוזמן יהיה שלם ותקין ומבלי שנעשה בו שימוש, והוא באריזתו המקורית כשכל התגיות והתוויות צמודות אליו, תישלח הודעת ביטול ללקוח.

 

6.2.5 חלפו 14 יום ממועד אספקת ההזמנה, ולא התקבלה הודעת ביטול, ביטולה לא יתאפשר.
 

 6.3 ביטול הזמנה, לאחר שסופקה ללקוח וכפוף להשבתו לחברה, יתאפשר רק אם לא נעשה בו שימוש, כשהוא באריזתו המקורית ואליו מצורפות כל התגיות והתוויות המקוריות, וכשהכל שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/א פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, למעט אם מדובר במוצר שנטען כי הוא פגום – למעט הפגם הנטען בפני שירות הלקוחות בעת הפנייה אליו.

 

6.4 החברה מבצעת החזרה כספית או מתן קוד קופון לאתר, לאחר קבלת אישור על הודעת הביטול. בקשה להחזר כספי לחברת האשראי תעבור תוך 7 ימים מרגע האישור. קוד קופון יינתן תוך 48 שעות מזמן האישור, לפי העניין.
 

6.5 מוסכם כי החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל מקרה בו נבצר מהחברה לספק את המוצרים; נבצר מהחברה לנהל או להפעיל את האתר עקב תקלה טכנית; נפלה טעות סופר בתיאורי המוצרים המוצגים באתר, לרבות במחירו; כוח עליון, לרבות מגיפה, ולרבות בכל מקרה בו נבצר מהחברה לעמוד התחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.
 

6.6 בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל, בו נבצר מהחברה לספק את המוצר ללקוח, תישלח ללקוח הודעת ביטול הזמנה והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כלפי החברה.

6.7 דרכי השבת התשלום עבור ההזמנה:

6.7.1שולמה ההזמנה באשראי – כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל.

7. תקנון קורס מקצועי:

 

7.1 הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין עד 25 ק"ג זכאים לבקש רחפן (רב להב) למבחן המעשי עבור מבחן אחד בלבד במידה ואין לו כלי מתאים למבחן המעשי (עד תום המבחן).
 

7.2 על התלמיד לבדוק את כל הזכויות והחובות לביצוע רישוי היתר מטיס לא תהייה טענה כלפי הארגון או ממנהלה לכל הקשור לזכויות והחובות התלמיד כפי שנדרש בתפיסת רישוי כלפי רשות התעופה האזרחית.

 

7.3 לא תהיה שום תביעה או טענה כלפי הארגון או מטעמה לאופן הלימוד והעברת הידע והבטיחות בנושא הנלמד.

 

7.4 מטרת הארגון הינה להקנות ידע על מותר ואסור בתחום הכטב"מ ומתוך ידע שנילקח מרשות רשות התעופה האזרחית ואינו מקנה את אופי ההטסה של החברים בארגון.​

 

7.5 כל הטסה הינה באחריות התלמיד בלבד.

 

7.6 בשטח ההטסה יש לפעול אך ורק על פי הוראות המדריך.

 

7.7 הרישום הינו לקבלת שעות הדרכה/הטסה (להלן: "שעת הדרכה". שעת הדרכה בשטח יקרא להלן: "מפגש מעשי״) בהתאם לתפיסת הרישוי של רשות התעופה האזרחית (להלן: "רת"א") ובהתאם לספר עזר אווירי של הארגון הישראלי לרב להב.
 

7.8 לעניין הסכם זה, שעת הדרכה יכול להיות שעת הדרכה עיונית או מעשית או שניהם יחדיו למשך 45 דק' מצטבר או בהתאם לזמן סוללה מלאה אחת של כלי הטיסה (הרב להב).
 

7.9 תלמיד אשר זומן למפגש מעשי ייתן אישורו להגעה בתוך 48 שעות למעט זימונים שיינתנו עד יום לפני מועד ההטסה שאז הנרשם ייתן אישורו להגעה בתוך 2 שעות מהזימון.
 

7.10 כל מי שתואם לו מפגש מעשי ולא הגיע למפגש המעשי ו/או לא נתן הודעה על ביטול הגעתו עד 48 שעות קודם לכן – יחשב הדבר כאילו ההדרכה ניתנה לו והוא יידרש לשלם עבור אותם שעות ככל שיבקש לתאם מפגש מעשי נוסף להשלמת אותם שעות.
מען הסר ספק, שעות שלא בוצעו, לא יכללו במסגרת שעות הטיסה וההדרכה הנדרשות ע"י רת"א עפ"י תפיסת הרישוי והנרשם יידרש בכל מקרה להשלים שעות אלו ומפגש מעשי כנגד תשלום נפרד.

 

 7.11 להלן פירוטי תשלום:

7.11.1 נרשם שיידרש למפגש מעשי נוסף ו/או שעות הטסה נוספות בכדי לעמוד במכסת שעות הטסה לפי תפיסת הרישוי של רת"א בשל היעדרותו יחויב בתשלום בסך 250 ₪ לכל מפגש מעשי נוסף.

7.11.2 נרשם שנכשל במבחן מעשי (מעל 4 ק"ג), ונדרש לשיעורים חוזרים יחויב בתשלום בסך 250 ₪ לכל מפגש מעשי.

7.11.3 בגין מבחן מעשי ראשון לא יחויב הנרשם בעלות נוספת. נרשם שנדרש לכלי לצורך מבחן מעשי חוזר יחויב בתשלום בסך 550 ₪.
 

7.12 יובהר כי מפגש מעשי או הטסה הכוונה לטיסה בכלי רב להב בהתאם לבחירת הארגון הישראלי לרב להב והינה בהתאם לזמן טיסה עם הכלי עם סוללה מלאה אחת (בכלים המופעלים ע"י 2 סוללות במקביל הרי טיסה עם 2 סוללות מלאות במקביל).
 

8. תקנון מפעיל אווירי / רישיון אווירי:

8.1 מטיסים הרשומים תחת ספר זה, אשר עברו את כל ההדרכות הנדרשות לספר עזר מבצעי של הארגון הישראלי לרב להב, מתחייבים למלא אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר זה:

8.1.1 על המפעיל בעל היתר חובה לדווח למנהל הארגון על כל תאונה או כל אירוע היוצא מהכלל (חריג).

8.1.2 על המפעיל בעל היתר חובת מעבר הדרכה אחד לרבעון למעבר על תוכנית ריענון 

8.1.3 על המפעיל המטיס בעל היתר יש להציג חובת ביטוח לפי דרישת החוק

8.1.4 על בעל ההיתר חובה להציג ביטוח בצמוד להיתר

8.1.5 על בעל היתר חובת עשית ביטוח

8.1.6 על המטיס לדאוג לביטוח צד ג' למטרת הטסה 

8.1.7 בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה, שינוי בראותי, מצב כלי התעופה שברשותו, ההטסה תתבצע באחריות המטיס בלבד מפקד ההטסה.

8.1.8 על המפעיל בעל ההיתר חובה לדווח למנהל הארגון על כל תוכנית טיסה וקבלת אישורים נדרשים לביצוע טיסה מסחרית

8.1.9 לבקשת טיסה ניתן לשלוח טופס מקוון דרך האתר בכתובת www.icd.org.il
 

8.2 אחריות לרשומים ופועלים תחת ספר זה:

8.2.1 הפעילות בנושא וכל הקשור בה הינה על אחריות כל אדם העוסק בו, לעצמו בלבד.

8.2.2 הארגון הישראלי לרב להב והגופים השייכים לו, בעלי התפקידים בו, חבריו או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליו אינם ולא יהיו אחראים לשלומו של העוסק בספורט או מסחרי הנפגע בדרך כלשהי עקב פעילות זה.
 

8.3 רשימת המטיסים תחת ספר עזר מקצועי של הארגון תתעדכן מידי פעם לפעם ע"י הארגון הישראלי לרב להב (חל"צ) לכל הפועלים תחת מפעיל אווירי לספר עזר מבצעי זה אשר כל מטיס מתחייבים לפעול לפי סע"מ זה ולפי חוק הטיס.

 

9.פרטיות משתמש וסודיות נתונים:

9.1 החברה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את מדיניות הפרטיות בתקנון זה, ובכפוף לכל דין.

 

 9.2 המידע שמוסר הלקוח בטופס ההזמנה הוא מידע שהלקוח מוסר בהסכמתו ומרצונו החופשי, ומסירתו מהווה ומעידה על הסמכת הלקוח למסירת הפרטים לחברה, על מנת לאפשר הזמנת ואספקת המוצרים.
 

9.3  החברה לא תעשה שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם הדבר נדרש או מותר על פי כל דין או על מנת למנוע שימוש לרעה במידע, אשר יהיה נגיש רק לעובדי החברה ו/או מי מטעמה, לצורך מתן השירות ללקוח ואספקת ההזמנה ליעד, ובכפוף לאמור בסעיף 9.10 להלן
 

9.4 המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.
 

9.5 המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

9.5.1 לאפשר ביצוע הזמנות באתר;
9.5.2 לזיהוי הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;

9.5.3 לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה, ליצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 9.5.4 לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם.

9.5.5 ליצירת קשר של החברה עם הלקוח ומשלוח, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

9.5.6 ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;

9.5.7 לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;

לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון האתר.
 

9.6 החברה עושה את מירב המאמצים כדי להבטיח אבטחה נאותה של האתר, התקשורת המתבצעת בו ואת המידע המועבר, ולשם כך, נעזרת באמצעי אבטחה ארגוניים וטכנולוגיים, למניעת ניצול, אבדן, הרס או גישה על ידי בלתי מורשים.
 

9.7 פרטי כרטיסי האשראי הנסלקים באתר מוצפנים על פי התקן, וההתקשרות בין מחשבי הלקוח והחרה מאובטחת באמצעי ההצפנה המקובלים, בהתאם לתקנים הנהוגים.
 

9.8 בעוד שהמערכות לאבטחת המידע בהן משתמשת החברה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 

9.9 הלקוח נותן הסכמתו, בשימוש באתר ובגלישה בו, לכך שפעולותיו יתועדו באופן אוטומטי וממוחשב, לצרכי בקרת החברה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר
 

9.10 אין הלקוח חייב להירשם על מנת לבצע הזמנה. לקוח שיבחר להירשם, במסגרת הליך ההרשמה יידרש למלא שם משתמש וסיסמא לזיהוי בעת ביקורים הבאים באתר. הלקוח אחראי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא להעבירם לאחר על מנת למנוע שימוש לרעה. החברה תוכל לקבוע להחיל אמצעי זיהוי אחרים ו/או נוספים.
 

9.11 המידע הנמסר לחברה, לא יועבר לצדדי ג' אלא למטרות הבאות או במקרים הבאים: לצורך הזמנה ואספקת המוצרים; אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או יבצע ו/או ינסה לבצע באמצעות האתר פעולות בלתי חוקיות; בכל מחלוקת, תביעה, דרישה או הליך משפטי, ככל שיתקיימו, בין הלקוח לחברה.
 

9.12 בנוסף, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף לגביו במסגרת שימושו באתר, לחברות אחרות הקשורות לחברה. לרבות, חברות-אם, חברות בנות, חברות אחיות, ובלבד ששימושן במידע זה, ייעשה בהתאם לתקנון ולמדיניות פרטיות זו.
 

9.13 החברה לא תהיה מוגבלת ממסירת ושיתוף מידע לגבי משתמשים שהוא מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי, עם חברות אחרות כאמור לעיל, וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד ג', בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכך שהמידע שייחשף ושיתוף, לא יחשוף ביודעין או בכוונה, בפני צדדי ג' אלה, את זהות הלקוחות והמשתמשים, ללא הסכמתם המפורשת.
 

9.14 הכלים בהם עושה החברה שימוש לצורך פרסום, ניתוח ואיסוף נתונים ושיפור חוויית הלקוח בשימושו באתר, הם: כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC. בנוסף, החברה עושה שימוש בשירותיהם של חברות כגון פייסבוק וגוגל לצורך הצגת מודעות של החברה באינטרנט.
 

9.15 באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" וטכנולוגיות דומות, לצורך תפעול שוטף ותקין, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע ולאפשר חוויית משתמש נוחה וקלה יותר.
 

9.16 בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בקבצים מסוג Persistent Cookiesאשר מסייעים לחברה לשמור את מאפייני האתר והעדפותיך בעת גלישה באתר; Session Cookies שיישארו באופן זמני במכשירך עד תום הגלישה באתר; וכןThird Party Cookies אשר מקורם בצד ג' שאינו החברה והמאפשרים לחברה לתפעל את האתר, לרבות Facebook Pixel המאפשר לזהות את מקור גלישתך לאתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו ומדיניות הפרטיות של Facebook. לאחר תום הגלישה באתר, קבצים אלו יישארו במכשירך למשך תקופה או עד אשר תמחק אותם.
 

9.17 החברה אינה מחייבת אותך לקבל Cookies, ובאפשרותך להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר שלך. יחד עם זאת, ככל שתעשה כן, אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.
 

9.18 חלק מהעוגיות יימחקו כאשר עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הלקוח.
10.20. קבצי העוגיות מכילים מידע כמו הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. בנוסף, קבצי ה"עוגיות" מאפשרים שימוש נוח יותר באתר, ומייתרים את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל ביקור חדש באתר, ככל שיש צורך ברישום מוקדם.

 

9.19 המידע ב"עוגיות" הוא מידע מוצפן והחברה נוקטת בצעדים להבטחת סודיות המידע הזה. הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לשיתוף צדדי ג' כמו גוגל ופייסבוק במידע זה ולנתק את הקשר בין האתר לאתרים אחרים באמצעות שינוי בהגדרות של גוגל או פייסבוק או צד ג' אחר מסוג זה, או באמצעות כניסה לדף ההצטרפות של המפרסם בכתובת: http://www.networkadvertising.org/choices/
 

9.20 משתמש המבקש למנוע שימוש בקבצי "עוגיות" או שמירתן במחשבו בעת שימושו באתר, יכול לשנות את הגדרות הדפדפן במחשבו או למחוק את ה"עוגיות" בתום כל שימוש באתר, ממחשבו, אולם, ביטול שמירת קבצי "עוגיות" עלול לגרום לאי זמינות של חלק מהתכונות או השירותים באתר.
 

9.21 החברה רשאית לצדדים שלישיים לפרסם באתר ו/או לנהל את הפרסום באתר.
 

9.22 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם משתמש מצא כי המידע הנשמר במאגר המידע הוא מידע חסר, שגוי, או אינו ברור ומעודכן, הוא רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, לעדכנו או למוחקו. סירבה החברה לבקשת המשתמש, תפעל על פי התקנות. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf
 

10. שונות:
 

10.1 תקנון זה, פרשנותו ואכיפתו, ו/או כל פעולה או מחלוקת או סכסוך הקשורים בו או הנובעים ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בתל-אביב בלבד.
 

10.2 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת.


 

WhatsApp logo
bottom of page