תקנון | Israel Drone Organization | ישראל

תהליך הרשמה:

 • המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים.

 • על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו.

 • בסיום הלימוד המפעיל יקבל תעודת הסמכה למטיס מוסמך ברב להב מטעם הארגון. 

 • יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה.

 • פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם.

לאחר תהליך ההרשמה יש לשלוח אלינו במייל תמונת פספורט לצורך הנפקת תעודת חבר 

נא להעלות תמונה עם שם ומשפחה שלכם שנוכל לזהות אתכם office@icd.org.il

יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום

דמי ההרשמה ודמי חבר

אני הח"מ  מצהיר בזאת כי :

מצבי הבריאותי, הגופני והנפשי, מאפשר לי להפעיל כלי טיס מוטס מסוג "רב להב" בבטחה וכי לא ידוע לי על פגם בבריאותי הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב.

אני מתחייב שלא להטיס רב להב אם יחול שינוי במצבי הבריאותי העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב.

הטסת רחפן היא באחריות הבלעדית של המטיס .

"לא תהיה לי או לכל צד אחר הקשור בי טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד הארגון או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות, ארועים, פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית.

 

ידוע לי כי האחריות לכל נזק הנובע באופן ישיר או עקיף לי, לרכושי או לצד ג' ורכושו הוא באחריותי הבלעדית כולל אחריותי לשאת בנזק באופן ישיר או באמצעות ביטוח שאוכל לרכוש.

תקנון האתר:

 • הארגון הישראלי הוסמך להעביר הדרכות מטיס בכפוף לרישיון הפעלה אווירי של הארגון הישראלי לרב להב ע"י רשות התעופה האזרחית

 • הרישום יהיה פתוח לזמן מוגבל בלבד עד למילוי מכסה שנקבעה ע"י הארגון ולפי שיקול דעתה

 • מועמד שהתקבל ושילם למימוש הקורס אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הארגון הישראלי לרב להב כמפורט להלן:

 1. המבטלים עד יום עסקים יזוכו במלוא סכום.

 2. המבטלים  לאחר יום עסקים  יזוכו במחצית מסכום.

 3. למבטלים  לאחר יום העסקים השני לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה.
   

 • ידוע לי כי הארגון רשאי לעשות שימוש ולנהוג מנהג בעלים בכל הקשור באירועים / מפגשים / הדרכות לרבות הצילומים בהם אופיע, ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר לרבות קידום הארגון, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי הארגון או מטעמה בעניין זה.

 • לא תהיה שום תביעה או תענה כלפי הארגון או מטעמה לאופן הלימוד והעברת הידע והבטיחות בנושא הנלמד.
  מטרת הארגון הינה להקנות ידע על מותר ואסור בתחום הכטב"מ ומתוך ידע שנילקח מרשות רשות התעופה האזרחית
  ואינו מקנה את אופי ההטסה של החברים בארגון.

   

תקנון קבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק - "הארגון הישראלי לרב להב"
 

להלן כללי ההתנהגות וההסכמות הנהוגים בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק של הארגון הישראלי לרב להב להלן "הקבוצה" 

 • כל חבר יקבל את כל הסיוע האפשרי ללא יוצא דופן ובכל שאלה גם בדרך אישי וגם בדרך קבוצתית.

 • על כל חבר חייב להיות רשום עם שם פרטי ותמונה עדכנית - כך נוכל להיות קבוצה אמינה ואיכותית.

 • כל חבר שיתבטא במילים פוגעניות ואו בהעלאת תוכן המנוגד להוראות כללי הקבוצה יוסר מידית ללא התראה.

 • מנהלי הקבוצה רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות הקבוצה,
  וכן להפסיק את הפעלת הקבוצה באופן זמני או לצמיתות.

 • הכללים פונים לנשים וגברים כאח

 • אין לשנות את שם הקבוצה או את תמונת הפרופיל 

 • אין לדון ואו לשלוח נושאים פוליטיים

 • חבר בקבוצה מתחייב שלא לפרסם ו או להעלות ואו להציג בקבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו או עמדה ו או תוכנה ו או תוכן כלשהו לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב שהינו שקרי ו או פוגעני ו או מטעה ו או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ואו שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא כגון, בין היתר, תוכן בעל אופי מיני, הפליה פסולה, תוכן גזעני, איומים וכיו"ב. 

 • אין להעתיק ואו לשכפל ואו להעביר לאחר ו או לשדר ו או לפרסם את התוכן של קבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ו או כל חלק מהם.

 • אין להשתמש בקבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ואו בכל חלק מהן לצורך הפצת מכתבי שרשרת.

 • אין להשתמש בשם הקבוצה עברית ולועזית ואו בלוגו הקבוצה ללא אישור מראש ובכתב מהנהלת הקבוצה.

 • תוכן ההודעות ניתן לשלוח בקבוצה אך ורק דברים הקשורים לנושא הספורט פנאי רב להב רחפנים, ובכלל זה, בין היתר, מפגשים, אירועים, התייעצויות ושאלות בנושא.

 • המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו או מטעמם לקבוצת הווטסאפ טלגרם פייסבוק.
   

קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ו או ממנהליה אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו או בקשר עם תוכן קבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק
ואין מהם אחראי לנכונותו ו או איכותו ו או דיוקו ו או עדכניותו של מידע ו או נתון ו או המלצה ו או הצעה כלשהם הכלולים בו ו או פרסומים ו או מקורות חיצוניים אשר קבוצת הווטסא, טלגרם, פייסבוק מכילות קישור אליהם וכל מידע ו או פרט ואו נתון הכלול בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק באופן כלשהו ו או נובע מהן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לכל חבר בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק והוא מסכים לכך, כי כל השתתפות במפגש ו או טיול ו או ישיבה ו או כל פעילות אחרת שמתבצעים ומתגבשים על ידי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ו או על ידי צד ג' כלשהו נעשים על אחריותו הבלעדית בלבד ולא יהיו לכל משתתף כאמור כל דרישה ו או טענה ו או תביעה ו או כל זכות אחרת כלפי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ממנהליה.


קבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק  עשויה להכיל פרסומים ו או הצעות ו או הטבות של צדדים שלישיים ובכלל זה נותני שירותים.
מובהר כי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב או ממנהליה אינם אחראים לפרסומים ו או להצעות ו או לשירותים ו או להטבות אלו והאחריות הבלעדית בגינם לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.
הצפייה והשימוש בקבוצת הווטסאפ, טלגרם,  פייסבוק ובתוכנו, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהינה לו כל דרישה ו או תביעה ו או טענה כלפי קבוצת הארגון הישראלי לרב להב ו או מי ממנהליה ו או מי מטעמם בקשר עם השימוש בקבוצת הווטסאפ, טלגרם, פייסבוק ו או הוראות אלו.

 

 • חברי הקבוצה מסכימים לקבל הודעות הזמנות דיוורים בקבוצה ולדואר האלקטרוני. 

 • הארגון הישראלי לרב להב הארגון הישראלי לרב להב רשאי לעשות שימוש בכל תוכן הנמצא בקבוצת שבבעלותו 
  ולא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעילת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ו או מטעמה. 

 

מעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו או בתכניו, הנכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.

הווטסאפ, טלגרם ,פייסבוק מופיע תוכן גולשים שמקורו במשתמשים. בהקשר זה מובהר וידוע למשתמשים והם מסכימים כי בשום אופן והם לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעילת הווטסאפ טלגרם פייסבוק ו או מי מטעמה ו או ממשתמשים אחרים באתר, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים שהם מעבירים לאתר ועצם משלוח התכנים מהווה הסכמה לתנאי מקדימם למשלוח תוכן גולשים לאתר.