top of page

חקירות תעופתיות כלי טיס בלתי מאויש
כטב"מ/רחפנים

ICD Aviation Investigations
UAVs/Drones 

Israeli Drone Organization - הארגון הישראלי לרב להב

shutterstock_432969556-scaled.jpg

יתרונות השימוש בחוקרים מקצועיים

יתרונות השימוש בחוקרים מקצועיים:

ניסיון ומומחיות בחקירת תאונות תעופה

יכולת איסוף וניתוח ראיות באופן מדעי

ניסוח דו"חות חקירה מקיפים ומקצועיים

יכולת להעיד בבית משפט

0525076677

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

האתגרים של עולם הרחפנים

לצד היתרונות הרבים של שימוש ברחפנים, קיימים גם אתגרים לא מעטים, ובראשם עלייה במספר תאונות הרחפנים: השימוש הגובר ברחפנים, לצד חוסר ניסיון של חלק מהטייסים, מוביל לעלייה משמעותית במספר תאונות הרחפנים. תאונות אלו עלולות לגרום לנזקים חמורים, הן לרכוש והן לחיי אדם.

האתגרים הרגולטוריים: תחום הרחפנים עדיין חדש יחסית, והרגולציה בתחום טרם התפתחה במלואו. הדבר יוצר קשיים רבים הן עבור המשתמשים ברחפנים והן עבור גורמי האכיפה.

m7-800 (1).jpg

הצורך בחקירות מקצועיות

חקירה מקצועית של תאונות רחפנים חשובה לא רק לצורך איתור הגורם לתאונה ומניעת תאונות עתידיות, אלא גם לצורך:

  • הפקת לקחים: חקירה מעמיקה תאפשר ללמוד מהטעויות שהובילו לתאונה ולפתח נהלים וכלים למניעת תאונות דומות בעתיד.

  • אחריותיות: חקירה מקצועית תסייע בקביעת האחריות לתאונה, ותאפשר להטיל עונשים על הגורמים האחראיים.

  • ביטוח: חברות הביטוח מסתמכות על ממצאי חקירות תאונות רחפנים לצורך קביעת הכיסוי הביטוחי.

המומחיות שלנו

צוות המומחים שלנו בעל ניסיון רב בחקירת תאונות רחפנים. אנו נעזרים בידע ובכלים המתקדמים ביותר, תוך שיתוף פעולה הדוק עם גורמים רלוונטיים, כגון רשות התעופה האזרחית, משטרת ישראל וחברות הביטוח.

עולם הרחפנים טומן בחובו הזדמנויות רבות, אך גם אתגרים לא מעטים. חקירה מקצועית של תאונות כטב"מ /רחפנים חשובה לא רק לצורך איתור הגורם לתאונה ומניעת תאונות עתידיות, אלא גם לצורך הפקת לקחים, קביעת אחריו וביטוח. צוות המומחים שלנו בעל ניסיון רב בחקירת תאונות וניתוח הממצאים , ונשמח לסייע לכם בכל דרך אפשרית.

OIG4.jpeg
sleek-black-drone-hovers-suburban-neighborhood-its-red-laser-sensors-scanning-houses_edite

המומחיות שלנו

דיווח על תאונה או תקרית לכלי טיס
שירות זה מאפשר להגיש דיווח על תאונה או תקרית לכלי טיס

חובה לזכור 

חובת הדיווחחוק הטיס

(סעיפים 106 ו 138) מחייב דיווח על אירוע בטיחותי בתעופה האזרחית. חובת הדיווח חלה על כל מי שהיו מעורבים באירוע הבטיחותי. הדיווח צריך להתבצע גם לחוקר הראשי וגם למנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א). הדיווח יעשה בכתב תוך 24 שעות מהאירוע.בנוסף, במקרים בהם היה אדם מעורב בתאונה או בתקרית חמורה, חובה עליו למסור דיווח בעל פה ובאופן מיידי ללא דיחוי (כמפורט מטה) לחוקר הראשי.הגדרות לסוגי אירועי בטיחות, תאונות טיס וכלי טיס קיימות בסעיף 103 בחוק הטיס.

https://www.gov.il/he/service/aviation-incident-report יש להגיש דוח לחוקר הראשי בלניק המצורף 

פרטי המדווח

מדווח
מנהלה חברה
עובר אורח
המטיס בעצמו
תצפיתן
אחר

שמירה פרטיות 

.כל המידע שנמסר נשאר חסוי

 פרטי המידע לא יועבר לשום גוף חיצוני, אלא אם כן קיימת חובה חוקית לעשות זאת (למשל, צו בית משפט רת"א החוקר הראשי משטרה ) או אם קיבלתי את הסכמתך המפורשת.

לצורך התיעצות 

לצורך התיעצות תרם הגשת דוח יש להתקשר למספר 0525076677

WhatsApp logo
bottom of page