top of page

חוקים חדשים: חרבות ברזל


אתמול (06/12/2023) התקיימה פגישה בין נציגי הארגון הישראלי לרב להב לבין מנהל רת״א ונציגי רשות התעופה האזרחית מהמחלקות השונות (פירוט בסוף המסמך).

הפגישה, שעסקה בתעופה לא מאוישת נגעה בעיקרה ברגולציה העכשווית בעקבות מלחמת חרבות הברזל וכן ברגולציה עתידית במטרה לקבל תשובות לשאלות הרבות שעולות בקרב הציבור, הן ממפעילי הפנאי וספורט והן ממפעילי הכטב״מ.


לעניין כיתות הכוננות:

1.1. כיתות הכוננות טרם הוסדרו בחוק, מה שמביא למספר בעיות באופן הגדרת מהי כיתת כוננות והסדרת הנושא.

1.2. כידוע, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כיתות הכוננות והרבש״צים קיבלו החרגה ממגבלות הרגולציה. החרגה זו עתידה להסתיים לקראת סוף החודש, ולאחר מועד זה, כל המבקש לבצע הפעלה כללית של כטב״מ במסגרת כיתת כוננות, יידרש להחזיק בהיתר מטיס כטב״מ ולפעול עם רישיון הפעלה כללית.


לעניין הרגולציה הקיימת:

1.3. מנהל רת״א ביקש להבהיר את הדרישה לפעילות עם מערכת ניטור וכן איסורי הפנאי והספורט. לפי רת״א, המגבלות הללו, נכתבו בעקבות דרישות זרועות הביטחון למודעות על כל כלי טיס הנמצא במרחב האווירי. פעולה זו יחד עם איסור הפעלה למטרות פנאי וספורט, הביאה לצמצום מהותי במיוחד של כלי טיס הטסים במרחב האווירי מה שגם מסייע לכוחות הביטחון ולצה״ל בפרט לשפר את המודעות למרחב האווירי ולשמור על דריכות כלפי כלי טיס עוינים.

ציבור המפעילים ובפרט ציבור הטיסנאים מתבקשים לגלות סבלנות והבנה כי הדבר קריטי, וכן שאנו נמצאים במלחמה.

יש לציין כי התעופה הספורטיבית והכללית שכוללת מטוסים מאוישים, הוגבלה גם היא במטרה לצמצם את כלי הטיס הפועלים במרחב האווירי.


לעניין הפעלה למטרות פנאי וספורט:

1.4. אין צורך בהתקנת מערכות ניטור למטרות פנאי וספורט. הדבר לא יבטל שום איסור קיים ויתרה מכך, הדרישה לפעילות עם מערכת ניטור כלל אינה מיוחסת למפעילי טיסנים נהוגי רדיו (פנאי וספורט).

1.5. מנהל רת״א ציין כי האיסור להפעלה למטרות פנאי וספורט נשאר.

1.6. הארגון הישראלי לרב להב ממשיך גם בימים אלו בניסיונותיו להגיע עם רשות התעופה האזרחית לפשרה אשר תאפשר לחברי הארגון אשר עברו הכשרה מקיפה ובקיאים הם בתפעול מצבי חרום, ברגולציה הקיימת ובתפעול השוטף – להפעיל את הטיסן ( גם: רב להב) תחת נוהל אשר יפורסם בהמשך לציבור כשיאושר.

לעניין הרגולציה העתידית ושינויים צפויים:

1.7. הובהר במפורש ע״י מנהל רת״א ונציגי הרשות כי הדרישה לRemote ID היא עבור המלחמה בלבד ומגבלה זו אינה תישאר עמנו לאחר המלחמה.

1.8. השימוש בRID, אומץ מתוך מיזם הרחפנים הלאומי במטרה להוות פתרון חלקי שימנע הגבלה מוחלטת של הפעלת כטב״מים בישראל. חובה זו נשארת כעת בתוקפה עד סוף חודש פברואר (שלושה חודשים ממועד פרסום הוראת השעה).

1.9. רת״א הופכת את שירותיה למקוונים. בקרוב רישום כלי טיס יתבצע גם הוא בצורה מהירה יותר, באופן מקוון דרך אתר הרשות במקום הגשת המסמכים פיזית לבנייני הרשות.נכחו בפגישה:

מנהל רשות התעופה האזרחית – שמוליק (שמואל) זכאי

מפקח כטב״מ ראשי – צחי גליצשטיין

מנהל מחלקת פיתוח וניסויים – עמי וייס

סגן היועצת המשפטית – אבישי פדהצור

מנהל אגף פיקוח אווירי – נחמיה שלם

מנהל אגף בכיר תשתיות תעופתיות – מוטי שמואל

מנכ״ל הארגון הישראלי לרב להב – איציק בן שבת

יועץ משפטי הארגון הישראלי לרב להב – עו״ד ד״ר נתן מולכו

רכז רישוי והדרכות הארגון הישראלי לרב להב – נתיב קדמי1,592 צפיות

Commentaires


WhatsApp logo
bottom of page