תקנון | Israel Drone Organization | ישראל

תהליך הרשמה:

 • המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים.

 • על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו.

 • בסיום הלימוד המפעיל יקבל תעודת הסמכה למטיס מוסמך ברב להב מטעם הארגון. 

 • יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה.

 • פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם.

לאחר תהליך ההרשמה יש לשלוח אלינו במייל תמונת פספורט לצורך הנפקת תעודת חבר 

נא להעלות תמונה עם שם ומשפחה שלכם שנוכל לזהות אתכם office@icd.org.il

יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום

חובת מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ זה- רישיון אוויר 

 

מטיסים הרשומים תחת ספר זה, אשר עברו את כל ההדרכה הנדרשות לספר עזר מבצעי של הארגון הישראלי לרב להב .

רישומים תחת ספר עזר מבצעי של הארגון מתחייב למלות אחרי כל סעיף ודרישה בחוק הטיס ובספר זה

על המפעיל בעל היתר חובה לדוויח למנהל הארגון על כל תאונה או כל אירוע היוצאה מהכלל (חריג).

על המפעיל בעל היתר חובת מעבר הדרכה אחד לרבעון למעבר על תוכנית רעינון 

על המפעיל המטיס בעל היתר יש להציג חובת ביטוח לפי דרישת החוק

על בעל ההיתר חובה להציג ביטוח בצמוד להיתר

על בעל היתר חובת עשית ביטוח

בעל היתר מתחייב להתעדכן אחד לחודש דרך נציג הארגון על כל שינוי בנושא רגולציה , שינוי בראותי , מצב כלי התעופה שברשותו  , ההטסה תתבצע באחריות המטיס ב ל ב ד מפקד ההטסה

אחריות לרשומים ופועלים תחת ספר זה

 

הפעילות בנושא וכל הקשור בה הינה על אחריות כל אדם העוסק בו, לעצמו בלבד.

הארגון הישראלי לרב להב והגופים השייכים לו, בעלי התפקידים בו, חבריו או כל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי אליו אינם ולא יהיו אחראים לשלומו של העוסק בספורט או מסחרי הנפגע בדרך כלשהי עקב פעילות זה.

 

רישום תחת מפעיל אווירי לבעלי היתר מטיס כטב"מ.

 

רשימה אשר תתעדכן מידי פעם לפעם ע"י הארגון הישראלי לרב להב (חל"צ) לכל הפועלים תחת מפעיל אווירי לספר עזר מבצעי זה אשר כל מטיס מתחייבים לפעול לפי סע"מ זה ולפי חוק הטיס

דמי ההרשמה ודמי חבר

אני הח"מ  מצהיר בזאת כי :

מצבי הבריאותי, הגופני והנפשי, מאפשר לי להפעיל כלי טיס מוטס מסוג "רב להב" בבטחה וכי לא ידוע לי על פגם בבריאותי הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב.

אני מתחייב שלא להטיס רב להב אם יחול שינוי במצבי הבריאותי העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב.

הטסת רחפן היא באחריות הבלעדית של המטיס .

"לא תהיה לי או לכל צד אחר הקשור בי טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד הארגון או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות, ארועים, פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית.

 

ידוע לי כי האחריות לכל נזק הנובע באופן ישיר או עקיף לי, לרכושי או לצד ג' ורכושו הוא באחריותי הבלעדית כולל אחריותי לשאת בנזק באופן ישיר או באמצעות ביטוח שאוכל לרכוש.

תקנון האתר:

 • הארגון הישראלי הוסמך להעביר הדרכות מטיס בכפוף לרישיון הפעלה אווירי של הארגון הישראלי לרב להב ע"י רשות התעופה האזרחית

 • הרישום יהיה פתוח לזמן מוגבל בלבד עד למילוי מכסה שנקבעה ע"י הארגון ולפי שיקול דעתה

 • מועמד שהתקבל ושילם למימוש הקורס אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הארגון הישראלי לרב להב כמפורט להלן:

 1. המבטלים עד יום עסקים יזוכו במלוא סכום.

 2. המבטלים  לאחר יום עסקים  יזוכו במחצית מסכום.

 3. למבטלים  לאחר יום העסקים השני לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה.
   

 • ידוע לי כי הארגון רשאי לעשות שימוש ולנהוג מנהג בעלים בכל הקשור באירועים / מפגשים / הדרכות לרבות הצילומים בהם אופיע, ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר לרבות קידום הארגון, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי הארגון או מטעמה בעניין זה.

 • לא תהיה שום תביעה או תענה כלפי הארגון או מטעמה לאופן הלימוד והעברת הידע והבטיחות בנושא הנלמד.
  מטרת הארגון הינה להקנות ידע על מותר ואסור בתחום הכטב"מ ומתוך ידע שנילקח מרשות רשות התעופה האזרחית
  ואינו מקנה את אופי ההטסה של החברים בארגון.

   

תקנון "הארגון הישראלי לרב להב"

מעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו או בתכניו, הנכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.