Quadcopter Drone

רישיון מפעיל אווירי

על הרישיון

הקמת מפעיל אווירי באופן עצמאי בסיוע כתיבת סע"מ של הארגון הישראלי ומול אגף פק"א 

מטיסים בעלי היתר תחת הוראות סע"מ על פי נוהל רשות התעופה האזרחית:

  • על מבקש הרישיון לשלוח סע"מ נוהליים ובו רשום בקשת ההיתרים

  • להקים מפעיל אווירי באופן עצמאי בסיוע כתיבת ספרות סע"מ של הארגון הישראלי לרב להב

  • רישום וכתיבת ספרות בסיוע הארגון הישראלי

  • תשלום אגרות מבחן עיוני ומעשי יהיה באחריות המזמין, התשלום התבצע ישירות דרך המזמין ואתר של התשלומים של רשות התעופה   

Time is TBD
הארגון הישראלי לרב להב - רחפנים
מפעיל אווירי: להקים מפעיל אווירי באופן עצמאי בסיוע כתיבת סע"מ של הארגון הישראלי ומול אגף פק"א

תקנון


תקנון "הארגון הישראלי לרב להב" מעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו או בתכניו, הנכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר. המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים. על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו.​​ יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי לרב להב שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם. יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום בו. הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין עד 25 ק"ג זכאים לבקש רחפן (רב להב) למבחן המעשי עבור מבחן אחד בלבד במידה ואין לו כלי מתאים למבחן המעשי (עד תום המבחן). אם נכשל התלמיד בבחינה, לא יהיה מחוייב הארגון הישראלי לרב להב להעניק רחפן לבחינה המעשית חוזרת. הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין ופתיחת מחולל המבחנים יכול לבטל את הרישום עד 48 שעות שלאחר הרישום על התלמיד לבדוק את כל הזכויות והחובות לביצוע רישוי היתר מטיס לא תהייה טענה כלפי הארגון או מי ממנהלה לכל הקשור לזכויות והחובות התלמיד כפי שנדרש בתפיסת רישוי כלפי רשות התעופה האזרחית הרישום יהיה פתוח לזמן מוגבל בלבד עד למילוי מכסה שנקבעה ע"י הארגון ולפי שיקול דעתה מועמד שהתקבל ושילם למימוש הקורס אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הארגון הישראלי לרב להב כמפורט להלן: המבטלים עד יום עסקים יזוכו במלוא סכום. המבטלים לאחר יום עסקים יזוכו במחצית מסכום. למבטלים לאחר יום העסקים השני לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה. ידוע לי כי הארגון רשאי לעשות שימוש ולנהוג מנהג בעלים בכל הקשור באירועים / מפגשים / הדרכות לרבות הצילומים בהם אופיע, ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר לרבות קידום הארגון, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי הארגון או מטעמה בעניין זה. לא תהיה שום תביעה או טענה כלפי הארגון או מטעמה לאופן הלימוד והעברת הידע והבטיחות בנושא הנלמד. מטרת הארגון הינה להקנות ידע על מותר ואסור בתחום הכטב"מ ומתוך ידע שנילקח מרשות רשות התעופה האזרחית (רת"א)
​ואינו מקנה את אופי ההטסה של החברים בארגון.​ חברי הקבוצה מסכימים לקבל הודעות הזמנות דיוורים בקבוצה ולדואר האלקטרוני. אני הח"מ מצהיר בזאת כי :​ מצבי הבריאותי, הגופני והנפשי, מאפשר לי להפעיל כלי טיס מוטס מסוג "רב להב" בבטחה וכי לא ידוע לי על פגם בבריאותי הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. אני מתחייב שלא להטיס רב להב אם יחול שינוי במצבי הבריאותי העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. הטסת רחפן היא באחריות הבלעדית של המטיס. "לא תהיה לי או לכל צד אחר הקשור בי טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד הארגון או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות, ארועים, פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית. ידוע לי כי האחריות לכל נזק הנובע באופן ישיר או עקיף לי, לרכושי או לצד ג' ורכושו הוא באחריותי הבלעדית כולל אחריותי לשאת בנזק באופן ישיר או באמצעות ביטוח שאוכל לרכוש.